استفاده از تب سنج ديجيتال

استفاده از تب سنج ديجيتال

با توجه به هشدارهاي وزارت بهداشت و آموزش پژشكي در خصوص پيشگري از بيماريها در فصل سرما، پيش دبستان و دبستان غيردولتي پسرانه فارابي، اقدام به خريد دستگاه ديجيتال تب سنج بدون تماس پوستي كرده است. دماي بدن دانش آموزان اين مدرسه هر روز صبح و نيز در صورت نياز به صورت موردي با استفاده از اين دستگاه، مورد سنجش قرار گرفته و اطلاعات به صورت روزانه ثبت مي شود. 

پيش دبستان و دبستان غيردولتي فارابي: آموزشگاه پاسخگو


لیست اخبار
Top